RoháčekSudcov21,24

Sudcov 21:24

A synovia Iz­raelovi od­išli toho času od­tiaľ, každý do svoj­ho po­kolenia a ku svojej čeľadi a tedy vyšli od­tiaľ a od­išli každý do svoj­ho dedičs­tva.


Verš v kontexte

23 A synovia Ben­jaminovi urobili tak a od­nies­li si ženy podľa svoj­ho počtu zpomedzi tan­cujúcich, ktoré uchytili, a odíduc na­vrátili sa k svoj­mu dedičs­tvu a vy­staviac mes­tá bývali v nich. 24 A synovia Iz­raelovi od­išli toho času od­tiaľ, každý do svoj­ho po­kolenia a ku svojej čeľadi a tedy vyšli od­tiaľ a od­išli každý do svoj­ho dedičs­tva. 25 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

24 A synovia Iz­raelovi od­išli toho času od­tiaľ, každý do svoj­ho po­kolenia a ku svojej čeľadi a tedy vyšli od­tiaľ a od­išli každý do svoj­ho dedičs­tva.

Evanjelický

24 Vtedy sa Iz­rael­ci roz­išli od­tiaľ každý k svoj­mu kmeňu a k svojej čeľadi. Od­išiel teda každý od­tiaľ do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva.

Ekumenický

24 Po­tom sa Iz­raeliti od­tiaľ roz­išli, každý k svojmu kmeňu a k svojmu rodu, teda každý od­išiel do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva.

Bible21

24 Synové Iz­rae­le se tenkrát od­tam­tud ro­ze­š­li každý ke své­mu kmeni a ke své­mu ro­du, každý do svého dě­dictví.