RoháčekSudcov20,5

Sudcov 20:5

A po­vs­tanúc na mňa mužovia Gibee ob­kľúčili ma v dome vnoci; mňa za­mýšľali za­biť a moju ženinu ponížili a ztýrali tak, že zo­mrela.


Verš v kontexte

4 Na to od­povedal človek, Levita, muž tej za­vraždenej ženy, a riekol: Do Gibee, ktorá pat­rí Benjaminovi, som prišiel ja i moja ženina prenocovať. 5 A po­vs­tanúc na mňa mužovia Gibee ob­kľúčili ma v dome vnoci; mňa za­mýšľali za­biť a moju ženinu ponížili a ztýrali tak, že zo­mrela. 6 Pre­to som vzal svoju ženinu, porezal som ju na kusy a roz­pos­lal som ju po všet­kých poliach dedičs­tva Iz­raelov­ho, pre­tože vy­konali haneb­nosť a bláz­nov­stvo v Iz­raelovi.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 A po­vs­tanúc na mňa mužovia Gibee ob­kľúčili ma v dome vnoci; mňa za­mýšľali za­biť a moju ženinu ponížili a ztýrali tak, že zo­mrela.

Evanjelický

5 Ale občania Gibey po­vs­tali proti mne a v noci ob­kľúčili dom so zlým úmys­lom: mňa chceli za­biť a moju vedľajšiu ženu zne­uc­tili, takže zo­mrela.

Ekumenický

5 Gibejčania však po­vs­tali proti mne a v noci ma v tom dome ob­kľúčili s úmyslom za­biť ma. Moju vedľajšiu ženu na­toľko zne­užili, že zo­mrela.

Bible21

5 Gi­bejští měšťané mě ale tu noc na­pad­li. Obklíči­li mě v do­mě a chtě­li mě za­vraž­dit. Mou družku znásilni­li tak, že zemře­la.