RoháčekSudcov20,33

Sudcov 20:33

Tu vstali všet­ci mužovia Iz­raelovi zo svoj­ho mies­ta a zriadili sa v Bál-támare. A ú­klad Iz­raelov sa vy­rútil zo svoj­ho stanovis­ka, s poľany Gibee.


Verš v kontexte

32 A synovia Ben­jaminovi po­vedali: Porazení sú pred nami jako prv. Ale synovia Iz­raelovi boli po­vedali: Utekaj­me a od­trh­nime ich od mes­ta ku hrad­ským. 33 Tu vstali všet­ci mužovia Iz­raelovi zo svoj­ho mies­ta a zriadili sa v Bál-támare. A ú­klad Iz­raelov sa vy­rútil zo svoj­ho stanovis­ka, s poľany Gibee. 34 A prišlo pred Gibeu desať tisíc vy­braných mužov z celého Iz­raela. A boj bol zúrivý a ťažký. Ale oni ne­vedeli, že ide na nich zlé.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

33 Tu vstali všet­ci mužovia Iz­raelovi zo svoj­ho mies­ta a zriadili sa v Bál-támare. A ú­klad Iz­raelov sa vy­rútil zo svoj­ho stanovis­ka, s poľany Gibee.

Evanjelický

33 Teraz mužovia iz­rael­skí po­vs­tali zo stanovíšť a zoradili sa pri Baal-Támáre, iz­rael­ská záloha vy­razila zo svoj­ho stanovišťa z čis­tín Geby.

Ekumenický

33 Nato všet­ci iz­rael­skí muži opus­tili svoje mies­ta a zoradili sa pri Baál-Támare. Iz­rael­ská záloha však za­tiaľ vy­razila zo svoj­ho po­stavenia západ­ne od Geby.

Bible21

33 Hlavní voj Iz­rael­ců tedy ustou­pil a znovu se seši­koval v Baal-ta­ma­ru. Iz­rael­ská zálo­ha za­tím vy­razi­la ze svého stanoviště západně od Gi­be­je.