RoháčekSudcov20,32

Sudcov 20:32

A synovia Ben­jaminovi po­vedali: Porazení sú pred nami jako prv. Ale synovia Iz­raelovi boli po­vedali: Utekaj­me a od­trh­nime ich od mes­ta ku hrad­ským.


Verš v kontexte

31 Keď po­tom vy­šli synovia Ben­jaminovi oproti ľudu, boli od­tr­hnutí od mes­ta a začali biť z ľudu a za­bíjať ako oba razy, na hrad­ských, z ktorých jed­na ide hore do Bét-ela a druhá do Gibee, na poli, a za­bili okolo trid­siatich mužov z Iz­raela. 32 A synovia Ben­jaminovi po­vedali: Porazení sú pred nami jako prv. Ale synovia Iz­raelovi boli po­vedali: Utekaj­me a od­trh­nime ich od mes­ta ku hrad­ským. 33 Tu vstali všet­ci mužovia Iz­raelovi zo svoj­ho mies­ta a zriadili sa v Bál-támare. A ú­klad Iz­raelov sa vy­rútil zo svoj­ho stanovis­ka, s poľany Gibee.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

32 A synovia Ben­jaminovi po­vedali: Porazení sú pred nami jako prv. Ale synovia Iz­raelovi boli po­vedali: Utekaj­me a od­trh­nime ich od mes­ta ku hrad­ským.

Evanjelický

32 Ben­jamín­ci si po­mys­leli: Utr­peli porážku od nás ako pred­tým. Ale Iz­rael­ci sa do­hovorili: Daj­me sa na útek, vtedy ich od­trh­neme od mes­ta na ces­ty.

Ekumenický

32 Ben­jamínov­ci si hovorili: Porazíme ich ako pred­tým. No Iz­raeliti sa do­hovorili: Daj­me sa na útek a tak ich vy­lákaj­me na ces­ty ďaleko od mes­ta!

Bible21

32 „Poráží­me je jako před­tím! " říka­li si teh­dy Ben­jamín­ci. Iz­rael­ci si ale řek­li: „Utíkej­me, ať je od­láká­me od měs­ta až k silnicím.“