RoháčekSudcov20,16

Sudcov 20:16

Zo všet­kého toho ľudu bolo sedemsto vy­braných mužov, ne­schop­ných po­užívať svoju pravú ruku. Ale tí všet­ci hádzali kamene z praku na­vlas a nechybili.


Verš v kontexte

15 A toho dňa bolo načítaných synov Ben­jaminových, k­torí boli z ich miest, dvad­saťšesť tisíc mužov, spôsob­ných tasiť mečom, krome obyvateľov mes­ta Gibee, k­torých bolo načítaných sedem­sto vy­braných mužov. 16 Zo všet­kého toho ľudu bolo sedemsto vy­braných mužov, ne­schop­ných po­užívať svoju pravú ruku. Ale tí všet­ci hádzali kamene z praku na­vlas a nechybili. 17 A mužov Iz­raelových bolo načítaných krome z Ben­jamina: štyris­to tisíc mužov, súcich tasiť mečom; to všet­ko boli bojovní mužovia.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

16 Zo všet­kého toho ľudu bolo sedemsto vy­braných mužov, ne­schop­ných po­užívať svoju pravú ruku. Ale tí všet­ci hádzali kamene z praku na­vlas a nechybili.

Evanjelický

16 Medzi všet­kými týmito ľuďmi bolo sedem­sto vy­braných ľavákov; tí všet­ci hádzali kameňmi na­vlas pres­ne a nechybili.

Ekumenický

16 Medzi tými všet­kými bolo sedem­sto vy­braných mužov ľavákov a všet­ci vedeli z praku pres­ne vr­hať kamene bez toho, aby po­chybili.

Bible21

16 V ce­lém tom voj­s­ku bylo sedm set zna­meni­tých mužů, leváků, z ni­chž každý stří­lel z pra­ku navlas přes­ně a ne­mi­nul.