RoháčekSudcov20

Sudcov

Vojna synov Izraelových proti Benjaminovcom. Vyšetrovanie.1 Vtedy vy­šli všet­ci synovia Iz­raelovi, a shromaždila sa celá obec ako jeden muž od Dána až po Béršebu i zem Gileáda k Hos­podinovi do Mic­py. 2 A po­stavili sa predáci všet­kého ľudu, všet­kých po­kolení Iz­raelových, v shromaždení ľudu Božieho, k­torého bolo štyristo tisíc peších mužov, súcich tasiť mečom. 3 A synovia Ben­jaminovi počuli, že vy­šli synovia Iz­raelovi hore do Mic­py. A synovia Iz­raelovi riek­li: Hovor­te, jako sa stalo to haneb­né zlo? 4 Na to od­povedal človek, Levita, muž tej za­vraždenej ženy, a riekol: Do Gibee, ktorá pat­rí Benjaminovi, som prišiel ja i moja ženina prenocovať. 5 A po­vs­tanúc na mňa mužovia Gibee ob­kľúčili ma v dome vnoci; mňa za­mýšľali za­biť a moju ženinu ponížili a ztýrali tak, že zo­mrela. 6 Pre­to som vzal svoju ženinu, porezal som ju na kusy a roz­pos­lal som ju po všet­kých poliach dedičs­tva Iz­raelov­ho, pre­tože vy­konali haneb­nosť a bláz­nov­stvo v Iz­raelovi. 7 Hľa, vy všet­ci ste synovia Iz­raelovi, vy­slov­te sa o tom a daj­te tu radu. 8 Tu po­vs­tal všetok ľud ako jeden muž a riek­li: Ni­kto z nás ne­poj­de do svoj­ho stánu ani sa ni­kto z nás ne­uchýli do svoj­ho domu. 9 Ale teraz toto je to, čo urobíme Gibei: losom proti nej. 10 Vez­meme desiatich mužov zo sta zo všet­kých po­kolení Iz­raelových a sto z tisíca a tisíc z desať tisícov, aby vzali po­travy pre ľudí, k­torí majú vykonať, keď prij­dú do Gibee Ben­jaminovej, podľa všet­kého toho bláz­nov­stva, ktoré spáchali v Iz­raelovi. 11 A tak sa shromaždilo všet­ko mužs­tvo Iz­raelovo proti tomu mes­tu svor­ne jako jeden muž. Výzva vydať nešľachetníkov.12 A po­kolenia Iz­raelove vy­slaly mužov do všet­kých po­kolení Ben­jaminových s od­kazom: Aký je to zlý skutok, ktorý sa stal medzi vami? 13 Pre­to teraz vydajte mužov, synov beliála, ktorí v Gibei, aby sme ich za­bili a od­praceme zlé z Iz­raela. Ale synovia Benjaminovi nech­celi počuť hlas svojich bratov, synov Iz­raelových, 14 lež synovia Ben­jaminovi sa shromaždili z miest do Gibee, aby vy­šli do boja proti synom Iz­raelovým. 15 A toho dňa bolo načítaných synov Ben­jaminových, k­torí boli z ich miest, dvad­saťšesť tisíc mužov, spôsob­ných tasiť mečom, krome obyvateľov mes­ta Gibee, k­torých bolo načítaných sedem­sto vy­braných mužov. 16 Zo všet­kého toho ľudu bolo sedemsto vy­braných mužov, ne­schop­ných po­užívať svoju pravú ruku. Ale tí všet­ci hádzali kamene z praku na­vlas a nechybili. Porážka Izraelova.17 A mužov Iz­raelových bolo načítaných krome z Ben­jamina: štyris­to tisíc mužov, súcich tasiť mečom; to všet­ko boli bojovní mužovia. 18 A vstanúc od­išli hore do Bét-ela a pýtali sa Boha a po­vedali synovia Iz­raelovi: Kto nám poj­de najprv hore do boja so syn­mi Ben­jaminovými? A Hos­podin riekol: Júda poj­de najprv. 19 Vtedy vstali synovia Iz­raelovi ráno a položili sa táborom proti Gibei. 20 A tak vyšli mužovia Iz­raelovi do boja proti Ben­jaminovi. A mužovia Iz­raelovi zriadili sa do boja s nimi pri Gibei. 21 Ale synovia Ben­jaminovi vy­j­dúc z Gibee porazili toho dňa z Iz­raela dvad­saťd­va tisíc mužov na zem. 22 No, ľud sa vzmužil, mužovia Iz­raelovi, a znova sa zriadili do boja na mies­te, na ktorom sa boli zriadili pr­vého dňa. 23 Ale prv odišli synovia Iz­raelovi hore a plakali pred Hos­podinom až do večera a pýtali sa Hos­podina a po­vedali: Či sa máme ešte pri­blížiť do boja proti synom Ben­jaminovým, p­roti svojmu bratovi? A Hos­podin riekol: Iďte hore proti ne­mu. 24 A tedy sa pri­blížili synovia Iz­raelovi proti synom Ben­jaminovým aj druhého dňa. 25 Ale synovia Benjaminovi vyjdúc oproti nim z Gibee druhého dňa zase porazili zo synov Iz­raelových osem­násť tisíc mužov na zem. To všet­ko boli mužovia spôsobní tasiť mečom. 26 Vtedy od­išli všet­ci synovia Iz­raelovi i všetok ľud a prišli do Bét-ela a plačúc sedeli tam pred Hos­podinom a pos­tili sa toho dňa až do večera a obetovali zápal­né obeti a po­koj­né obeti pred Hos­podinom. 27 A synovia Iz­raelovi sa pýtali Hos­podina (a bola tam truh­la sm­luvy Božej v tie dni, 28 a Pin­chas, syn Eleazára, syna Áronov­ho, stál pred ňou v tie dni) a po­vedali: Či máme ešte vy­j­sť do boja proti synom Ben­jaminovým, p­roti svojmu bratovi, a či máme nechať? A Hos­podin riekol: Iďte hore, lebo zaj­tra ho dám do vašej ruky. 29 Vtedy rozo­stavil Iz­rael ú­klad­níkov proti Gibei do­okola. 30 A tedy vy­šli synovia Iz­raelovi hore proti synom Ben­jaminovým tretieho dňa a zriadili sa proti Gibei jako oba razy predtým. Porážka Benjaminovcov.31 Keď po­tom vy­šli synovia Ben­jaminovi oproti ľudu, boli od­tr­hnutí od mes­ta a začali biť z ľudu a za­bíjať ako oba razy, na hrad­ských, z ktorých jed­na ide hore do Bét-ela a druhá do Gibee, na poli, a za­bili okolo trid­siatich mužov z Iz­raela. 32 A synovia Ben­jaminovi po­vedali: Porazení sú pred nami jako prv. Ale synovia Iz­raelovi boli po­vedali: Utekaj­me a od­trh­nime ich od mes­ta ku hrad­ským. 33 Tu vstali všet­ci mužovia Iz­raelovi zo svoj­ho mies­ta a zriadili sa v Bál-támare. A ú­klad Iz­raelov sa vy­rútil zo svoj­ho stanovis­ka, s poľany Gibee. 34 A prišlo pred Gibeu desať tisíc vy­braných mužov z celého Iz­raela. A boj bol zúrivý a ťažký. Ale oni ne­vedeli, že ide na nich zlé. 35 A Hos­podin porazil Ben­jamina pred Iz­raelom, a synovia Iz­raelovi zbili toho dňa z Ben­jamina dvad­saťpäť tisíc a sto mužov. To všet­ko boli mužovia súci tasiť mečom. 36 Vtedy videli synovia Ben­jaminovi, že sú porazení. A mužovia Iz­raelovi dali Ben­jaminovi mies­to, lebo sa nadejali na ú­klad, ktorý boli položili proti Gibei. 37 A tí, ktorí ú­kladili, poponáhľali sa a vr­h­li sa na Gibeu, a ú­klad tiahol mes­tom a po­bil celé mes­to os­trím meča. 38 A mužovia Iz­raelovi mali do­hovorené znamenie s ú­kladom, totiž aby spôsobili to, že by vy­stupovalo veľké množs­tvo dymu z mes­ta. 39 A tedy mužovia Iz­raelovi sa ob­rátili v boji, a Ben­jamin bol začal biť a za­bil okolo trid­siatich mužov z mužov Iz­raelových, lebo vraveli: Je is­té že je porazený pred nami jako v prvej bit­ke. 40 Ale z mes­ta začala vy­stupovať ťažká kúrňava, stĺp dymu. A keď sa ob­zrel Ben­jamin, videl, že hľa, celé mes­to vy­stupovalo v dyme hore do neba. 41 Vtedy sa ob­rátili mužovia Iz­raelovi, a mužovia Ben­jaminovi sa predesili, lebo videli, že prišlo na nich zlé. 42 A ob­rátiac sa utekali pred mužmi Iz­raelovými na ces­tu k púšti, ale boj ich stále do­háňal, a tí, ktorí boli prišli z miest, porážali ich medzi sebou. 43 Ob­kľúčili Ben­jamina, honili ho, šliapali po ňom do Menúchy, až pred Gibeu od východu sl­n­ca. 44 A pad­lo z Ben­jamina osem­násť tisíc mužov, a boli to všet­ko sil­ní mužovia. 45 A ob­rátiac sa utekali na púšť ku skale Rim­mon. A po hrad­ských po­bili z nich, ako paber­ky, päť tisíc mužov a stíhali ich ženúc sa tesne za nimi až po Gidom a po­bili z nich ešte dva tisíce mužov. 46 A tak bolo všet­kých, ktorí pad­li z Ben­jamina toho dňa, dvad­saťpäť tisíc mužov, spôsob­ných tasiť mečom, a to všet­ko boli silní mužovia. 47 Ale šesťs­to mužov sa ob­rátilo a utiek­lo na púšť ku skale Rim­mon, a bývali v skale Rim­mon štyri mesiace. 48 A mužovia Iz­raelovi sa vrátili k synom Ben­jaminovým a po­bili ich os­trím meča, pobili z mes­ta všet­ko od ľudí až po hovädá, i všet­ko, čo sa našlo, i všet­ky mes­tá, ktoré sa našly, pod­pálili.

RoháčekSudcov20