RoháčekSudcov2

Sudcov

Anjel Hospodinov viní Izraela.1 A vy­šiel an­jel, posol Hospodinov z Gil­gala hore do Bochíma a riekol: Vy­viedol som vás hore z Egyp­ta a do­viedol som vás do zeme, o ktorej som pri­sahal sľúbiac ju vašim ot­com, a riekol som: Ne­zruším svojej sm­luvy s vami na veky. 2 Ale ani vy ne­učiníte sm­luvy s obyvateľmi tej­to zeme, ich ol­táre roz­boríte. No, ne­pos­lúch­li ste môj­ho hlasu; čo ste to urobili? 3 A p­reto som tiež po­vedal: Nezaženiem ich zp­red vašej tvári, a budú vám tŕňami do bokov, a ich bohovia vám budú osíd­lom. 4 A stalo sa, keď hovoril an­jel Hos­podinov tieto slová všet­kým synom Iz­raelovým, že ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. 5 A na­zvali meno toho mies­ta Bochím. A obetovali tam Hos­podinovi bit­né obeti. 6 A tedy Jozua pre­pus­til ľud, a synovia Iz­raelovi išli každý do svoj­ho dedičs­tva zau­jať zem dedičs­tva. Ľud slúži Hospodinovi, kým žije Jozua. Vydaní do ruky lupičov.7 A ľud slúžil Hos­podinovi po všet­ky dni Jozu­ove a po všet­ky dni starších, ktorí prežili Jozuu, ktorí videli všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil Iz­raelovi. 8 A keď zo­mrel Jozua, syn Núna, služob­ník Hos­podinov, majúc sto desať rokov, 9 po­chovali ho na území jeho dedičs­tva, v Tim­nat-cherese, na vr­chu Ef­rai­movom, od severa vr­chu Gáš. 10 I celé to po­kolenie bolo pri­pojené ku svojim ot­com, a po­vs­talo iné po­kolenie po ňom, potomci, ktorí ne­znali Hos­podina ani skut­kov, ktoré učinil Iz­raelovi. 11 A synovia Iz­raelovi činili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a slúžili Bálom. 12 A tak opustili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, a od­išli za inými boh­mi, za boh­mi z bohov národov, ktoré boly vôkol nich, a klaňali sa im a tak popudzovali Hos­podina. 13 A opus­tiac Hos­podina slúžili Bálovi a As­tar­tám. 14 Vtedy sa za­pálil hnev Hos­podinov na Iz­raela a vydal ich do ruky lupičov, ktorí ich olupovali, a predal ich do ruky ich ne­priateľov, k­torí boli naokolo, takže ne­moh­li viacej ob­stáť pred svojimi ne­priateľmi. 15 Kam­koľvek vy­šli, všade bola ruka Hos­podinova proti nim na zlé, tak, ako hovoril Hos­podin a jako im pri­sahal Hos­podin, a bolo im veľmi úz­ko. Sudcovia. Ani tých neposlúchajú.16 A Hos­podin im vzbudzoval sud­cov, ktorí ich za­chraňovali vys­lobodzujúc ich z ruky tých, ktorí ich olupovali. 17 Ale ne­počúvali ani na svojich sud­cov, lebo smil­nili od­chádzaním za inými boh­mi a klaňali sa im. Rých­le uhli s ces­ty, po ktorej išli ich ot­covia po­slúchajúc pri­kázania Hos­podinove. Nerobili tak. 18 A keď im vzbudzoval Hos­podin sud­cov, Hos­podin bol so sud­com a za­chránil ich z ruky ich ne­priateľov, a bolo tak po všetky dni toho sud­cu, lebo Hos­podin želel počujúc ich vzdychanie pre ich utlačovateľov a ich honičov. 19 A stávalo sa, keď zo­mrel taký sudca, že sa znova porušili a robili horšie ako ich ot­covia idúc za inými boh­mi, aby im slúžili a aby sa im klaňali. Ne­upus­tili od svojich skut­kov a od svojej ces­ty tvrdohlavej. 20 Pre­to sa aj zapálil hnev Hos­podinov na Iz­raela, a riekol: Pre­tože ten­to národ s­tále prestupuje moju sm­luvu, ktorú som pri­kázal ich ot­com a ne­počúvajú na môj hlas, 21 ani ja ne­vyženiem viacej zp­red ich tvári ni­koho z národov, ktoré zanechal Jozua, keď zo­mrel, 22 na­to, aby som nimi zkúšal Iz­raela, či budú os­tríhať ces­tu p­rikázaní Hospodinových chodiac v nich, ako os­tríhali ich ot­covia, a či nebudú. 23 A Hos­podin ponechal tie národy a ne­vyh­nal ich rých­le ani ich nedal do ruky Jozuu.

RoháčekSudcov2