RoháčekSudcov19,19

Sudcov 19:19

A jes­to pred­sa aj slama aj ob­rok pre našich oslov, a mám aj chlieb aj víno pre seba i pre tvoju diev­ku i pre mláden­ca, k­torý je s tvojimi služob­ník­mi; nemáme nedostatku ničoho.


Verš v kontexte

18 A po­vedal mu: Ideme z Bet­lehema Júdov­ho až hen celkom za vrch Ef­rai­mov; ja som ztadiaľ a bol som zašiel až do Bet­lehema Júdov­ho a chodievam do domu Božieho, ale nie je ni­koho, kto by ma bol pojal a prijal do domu. 19 A jes­to pred­sa aj slama aj ob­rok pre našich oslov, a mám aj chlieb aj víno pre seba i pre tvoju diev­ku i pre mláden­ca, k­torý je s tvojimi služob­ník­mi; nemáme nedostatku ničoho. 20 Na to povedal starý človek: Po­koj ti o to! Čohokoľvek by sa ti nedos­távalo, to len ponechaj na mňa. Len nenocuj na ulici.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

19 A jes­to pred­sa aj slama aj ob­rok pre našich oslov, a mám aj chlieb aj víno pre seba i pre tvoju diev­ku i pre mláden­ca, k­torý je s tvojimi služob­ník­mi; nemáme nedostatku ničoho.

Evanjelický

19 Mám aj slamu a krm pre naše os­ly, a chlieb i víno pre seba i pre svoju slúžku i pre sluhu, ktorý je s tvojím služob­níkom; nič mi nechýba.

Ekumenický

19 Mám slamu i ob­rok pre naše os­ly, mám aj chlieb a víno pre seba i pre tvoju slúžku a pre mláden­ca, ktorý sprevádza tvoj­ho služob­níka. Nič mi nechýba.

Bible21

19 Má­me slá­mu i ob­rok pro své os­ly, mám i chléb a víno pro se­be, zde pro tvou služebnici i pro mlá­den­ce, který tvého služebníka pro­vází. Nic víc nepotřebujeme.“