RoháčekSudcov19,18

Sudcov 19:18

A po­vedal mu: Ideme z Bet­lehema Júdov­ho až hen celkom za vrch Ef­rai­mov; ja som ztadiaľ a bol som zašiel až do Bet­lehema Júdov­ho a chodievam do domu Božieho, ale nie je ni­koho, kto by ma bol pojal a prijal do domu.


Verš v kontexte

17 A po­z­dvih­núc svoje oči videl človeka, toho pocest­ného, na ulici mes­ta. A starý človek po­vedal: Kam ideš a od­kiaľ si prišiel? 18 A po­vedal mu: Ideme z Bet­lehema Júdov­ho až hen celkom za vrch Ef­rai­mov; ja som ztadiaľ a bol som zašiel až do Bet­lehema Júdov­ho a chodievam do domu Božieho, ale nie je ni­koho, kto by ma bol pojal a prijal do domu. 19 A jes­to pred­sa aj slama aj ob­rok pre našich oslov, a mám aj chlieb aj víno pre seba i pre tvoju diev­ku i pre mláden­ca, k­torý je s tvojimi služob­ník­mi; nemáme nedostatku ničoho.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­vedal mu: Ideme z Bet­lehema Júdov­ho až hen celkom za vrch Ef­rai­mov; ja som ztadiaľ a bol som zašiel až do Bet­lehema Júdov­ho a chodievam do domu Božieho, ale nie je ni­koho, kto by ma bol pojal a prijal do domu.

Evanjelický

18 Od­povedal mu: Pre­chádzame z jud­ského Bet­lehema na kraj­ný svah Ef­rajim­ského po­horia; od­tiaľ po­chádzam. Išiel som do jud­ského Bet­lehema, a teraz som na ces­te domov; ale ni­kto ma nech­ce prijať do domu.

Ekumenický

18 Muž od­povedal: Ideme z judského Bet­lehema na odľah­lý svah Ef­rajim­ského po­horia, od­tiaľ totiž po­chádzam. Ces­toval som do jud­ského Bet­lehema a teraz idem domov, ale ni­kto ma ne­prijal do svoj­ho domu.

Bible21

18 „Jsme na cestě z jud­ského Bet­lé­ma hlu­boko do Efraim­ských hor, odkud pocházím,“ od­po­věděl mu. „Šel jsem do jud­ského Bet­lé­ma a teď se vracím do­mů. Nikdo mě ale k sobě ne­po­zval.