RoháčekSudcov19,11

Sudcov 19:11

A keďže boli u Jebuzeja, a deň sa už bol veľmi na­chýlil, po­vedal mládenec svoj­mu pánovi: Prosím, poď, za­bočme do tohoto mes­ta Jebuzejov­ho a prenocuj­me v ňom.


Verš v kontexte

10 Ale človek už nech­cel prenocovať, ale vstal a od­išiel a prišiel až proti Jebuzovi, to jest proti Jeruzalemu, a s ním dvaja osed­laní osli i jeho ženina s ním. 11 A keďže boli u Jebuzeja, a deň sa už bol veľmi na­chýlil, po­vedal mládenec svoj­mu pánovi: Prosím, poď, za­bočme do tohoto mes­ta Jebuzejov­ho a prenocuj­me v ňom. 12 Ale jeho pán mu po­vedal: Nezabočíme ta do mes­ta cudzin­ca, ktorý nie je zo synov Iz­raelových, ale poj­deme až do Gibee.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

11 A keďže boli u Jebuzeja, a deň sa už bol veľmi na­chýlil, po­vedal mládenec svoj­mu pánovi: Prosím, poď, za­bočme do tohoto mes­ta Jebuzejov­ho a prenocuj­me v ňom.

Evanjelický

11 Keď boli pri Jebúse, deň už veľmi po­kročil. Tu po­vedal sluha svoj­mu pánovi: Poď, uchýľme sa do mes­ta Jebúsej­cov a prenocuj­me tam.

Ekumenický

11 Keď boli pri Jebúse a deň už veľmi po­kročil, sluha po­vedal svoj­mu pánovi: Poď, prosím, voj­dime do toh­to jebúsej­ského mes­ta a prenocuj­me v ňom.

Bible21

11 Když míje­li Je­bus, bylo už dost pozdě. Mlá­denec pro­to své­mu pánu ře­kl: „Po­jď, pro­sím, od­boč­me do toho je­bu­sej­ského měs­ta a přeno­cuj­me tam.“