RoháčekSudcov18,2

Sudcov 18:2

Pre­to vy­slali synovia Dánovi zo svojej čeľade piatich mužov zo svojich končín, sil­ných mužov udat­ných, z Caree a z Ešta­ola, aby prešpehovali zem a pre­zkúmali ju, a po­vedali im: Iďte, pre­zkúmaj­te zem! A tak prišli na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov a prenocovali tam.


Verš v kontexte

1 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi, a v tých dňoch si hľadalo po­kolenie Dánovo dedičs­tvo na bývanie, lebo mu až do toho dňa nebolo pri­pad­lo dedičs­tvo medzi po­koleniami Iz­raelovými. 2 Pre­to vy­slali synovia Dánovi zo svojej čeľade piatich mužov zo svojich končín, sil­ných mužov udat­ných, z Caree a z Ešta­ola, aby prešpehovali zem a pre­zkúmali ju, a po­vedali im: Iďte, pre­zkúmaj­te zem! A tak prišli na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov a prenocovali tam. 3 A keď prišli k domu Míchov­mu, hneď po­znali hlas mláden­ca, toho Levitu, a uchýliac sa ta po­vedali mu: Kto ťa sem do­viedol, a čo tu robíš a čo tu máš?

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre­to vy­slali synovia Dánovi zo svojej čeľade piatich mužov zo svojich končín, sil­ných mužov udat­ných, z Caree a z Ešta­ola, aby prešpehovali zem a pre­zkúmali ju, a po­vedali im: Iďte, pre­zkúmaj­te zem! A tak prišli na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov a prenocovali tam.

Evanjelický

2 Pre­to Dánov­ci vy­slali zo svojej čeľade päť mužov, udat­ných bojov­níkov zo svojich končín, z Corey a Eštáólu, na výz­vedy do krajiny, pre­skúmať ju. Po­vedali im: Choďte a pre­skúmaj­te tú krajinu. Prišli na Ef­rajim­ské po­horie k Míchov­mu domu a zo­stali tam cez noc.

Ekumenický

2 Vtedy si kmeň Dánov­cov hľadal dedičné vlast­níc­tvo, aby sa usadil. Až do­vtedy totiž nedos­tal medzi iz­rael­skými kmeňmi dedičné vlast­níc­tvo.

Bible21

2 Synové Danovi pro­to ze svého rodu vy­s­la­li pět udatných mužů z Co­re­je a Ešt­ao­lu, aby pro­zkou­ma­li a ob­hléd­li zem. Řek­li jim: „Jdě­te ob­hlédnout zem.“ Dorazili až do Efraim­ských hor, k Mí­kovu do­mu, a tak tam přeno­cova­li.