RoháčekSudcov16,11

Sudcov 16:11

Na to jej odpovedal: Keby ma dob­re po­viazali novými po­v­raz­mi, ktorými sa ešte nič nerobilo, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek.


Verš v kontexte

10 Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Hľa, oklamal si ma a hovoril si mi lži. Nože mi teraz po­vedz, prosím, čím by si mohol byť po­viazaný. 11 Na to jej odpovedal: Keby ma dob­re po­viazali novými po­v­raz­mi, ktorými sa ešte nič nerobilo, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek. 12 A Delila vzala nové po­v­razy a po­viazala ho nimi a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! A ú­klad­ník sedel v komore. Ale on ich roz­tr­hol a shodil so svojich ramien ako niti.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 Na to jej odpovedal: Keby ma dob­re po­viazali novými po­v­raz­mi, ktorými sa ešte nič nerobilo, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek.

Evanjelický

11 Od­povedal jej: Ak ma po­viažu novými po­v­raz­mi, ktoré ešte ne­používali k práci, oslab­nem a budem ako ktorýkoľvek človek.

Ekumenický

11 On jej od­vetil: Ak ma po­viažu novými po­v­raz­mi, ktoré neboli do­siaľ po­užité pri práci, zo­slab­nem a budem ako ktokoľvek iný.

Bible21

11 Ře­kl jí te­dy: „Kdy­by mě pevně spouta­li nový­mi pro­va­zy, které se ještě na nic ne­použi­ly, byl bych slabý jako každý jiný.“