RoháčekSudcov15,17

Sudcov 15:17

A stalo sa, keď do­hovoril, že od­hodil čelusť zo svojej ruky a na­zval to mies­to Rámat-lechi.


Verš v kontexte

16 Vtedy po­vedal Sam­son: Čelusťou osla hromadu, dve hromady, čelusťou osla som po­bil tisíc mužov. 17 A stalo sa, keď do­hovoril, že od­hodil čelusť zo svojej ruky a na­zval to mies­to Rámat-lechi. 18 A súc veľmi smäd­ný volal k Hos­podinovi a riekol: Ty si dal rukou svoj­ho služob­níka toto veľké spasenie, a hľa, teraz zo­mriem smädom a pad­nem do ruky tých ne­ob­rezan­cov.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

17 A stalo sa, keď do­hovoril, že od­hodil čelusť zo svojej ruky a na­zval to mies­to Rámat-lechi.

Evanjelický

17 Keď do­hovoril, od­hodil os­liu čeľusť z ruky. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat­Lechí.

Ekumenický

17 Keď do­hovoril, čeľusť z ruky ďaleko od­hodil. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat-Lechí.

Bible21

17 Když do­mlu­vil, če­list od­ho­dil a na­zval to místo Ra­mat-le­chi, Če­listní vrch.