RoháčekSudcov15,13

Sudcov 15:13

A oni mu odpovedali a riek­li: Nie, len ťa dob­re po­viažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale za­biť nezabijeme ťa. A tak ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a od­vied­li ho zo skaly hore k Filištínom.


Verš v kontexte

12 A riek­li mu: Sišli sme ťa po­viazať, aby sme ťa vydali do ruky Filištínov. Na to im po­vedal Sam­son: Pri­sahaj­te mi, že sa vy sami ne­oboríte na mňa! 13 A oni mu odpovedali a riek­li: Nie, len ťa dob­re po­viažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale za­biť nezabijeme ťa. A tak ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a od­vied­li ho zo skaly hore k Filištínom. 14 A keď prišiel až do Lechi, Filištíni kričali od rados­ti oproti ne­mu. Ale prišiel na neho Duch Hos­podinov, a po­v­razy, ktoré boly na jeho ramenách, staly sa jako ľanové niti, ktoré zhoria na oh­ni, a jeho putá sa rozp­lynuly s jeho rúk.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

13 A oni mu odpovedali a riek­li: Nie, len ťa dob­re po­viažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale za­biť nezabijeme ťa. A tak ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a od­vied­li ho zo skaly hore k Filištínom.

Evanjelický

13 Od­povedali mu: Nie, chceme ťa len po­viazať a vy­dať im do rúk, ale za­ručene ťa ne­u­smr­tíme. Vtedy ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­vliek­li z rok­liny.

Ekumenický

13 Od­povedali mu: Ne­na­pad­neme ťa, len ťa spútame a vy­dáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nech­ceme usmr­tiť. Nato ho spútali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­tiah­li z rokliny.

Bible21

13 „Neublížíme,“ řek­li mu. „Chce­me tě jen spoutat a vy­dat jim. Za­bít tě nechceme.“ A tak ho spouta­li dvě­ma nový­mi pro­va­zy a od­ve­dli ho ze skal.