RoháčekSudcov14,5

Sudcov 14:5

Vtedy sišiel Sam­son i jeho otec i jeho mat­ka dolu do Tim­naty a keď prišli až k viniciam Tim­naty, tu hľa, mladý lev reval oproti ne­mu.


Verš v kontexte

4 Ale jeho otec ani jeho mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, a že hľadal zámien­ku od Filištínov. Lebo toho času panovali Filištíni nad Iz­raelom. 5 Vtedy sišiel Sam­son i jeho otec i jeho mat­ka dolu do Tim­naty a keď prišli až k viniciam Tim­naty, tu hľa, mladý lev reval oproti ne­mu. 6 Ale sostúpil na neho Duch Hos­podinov, a roz­trh­nul ho, jako keby niek­to roztrhnul kozľa, a ne­mal ničoho vo svojej ruke. Ale ne­povedal svoj­mu ot­covi ani svojej mat­ke, čo urobil.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy sišiel Sam­son i jeho otec i jeho mat­ka dolu do Tim­naty a keď prišli až k viniciam Tim­naty, tu hľa, mladý lev reval oproti ne­mu.

Evanjelický

5 Sam­son išiel s ot­com i s mat­kou do Tim­ny. Keď prišli k tim­nat­ským viniciam, aj­hľa, levíča im vy šlo s revom oproti.

Ekumenický

5 Sam­son zišiel s otcom i mat­kou do Tim­ny. Keď pri­chádzali k viniciam Tim­ny, náh­le proti nim vy­skočil mladý revúci lev.

Bible21

5 Sam­son tedy šel se svým ot­cem a matkou do­lů do Tim­ny. Když přiš­li k městským vi­nicím, náhle na něj s ře­vem vy­skočil mladý lev.