RoháčekSudcov13

Sudcov

Narodenie Samsonovo.1 A synovia Iz­raelovi robili zase to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a Hos­podin ich vydal do ruky Filištínov štyrid­sať rokov. 2 A bol is­tý muž z Caree, z čeľade Dánovej, ktorému bolo meno Mano­ach, a ktorého žena bola neplodná a nerodila. 3 A an­jel Hos­podinov sa ukázal žene a riekol jej: Nože hľa, ne­plod­ná si a nerodíš, ale počneš a porodíš syna. 4 Pre­to sa teraz vy­stríhaj a nepi vína ani nijakého nápoja opoj­ného ani nejedz ničoho nečis­tého. 5 Lebo hľa, počneš a porodíš syna, a brit­va nech nevstúpi na jeho hlavu, lebo chlapča bude nazarejom Božím od života matky, a on za­počne za­chraňovať Iz­raela z ruky Filištínov. 6 A keď prišla žena, po­vedala svoj­mu mužovi: Muž Boží prišiel ku mne, ktorého vzoz­renie bolo jako vzoz­renie an­jela Božieho, strašný bol veľmi, pre­to som sa ho ani ne­pýtala, od­kiaľ je, ani mi ne­oz­námil svoj­ho mena. 7 A riekol mi: Hľa, počneš a porodíš syna a pre­to teraz nepi vína ani nijakého nápoja opoj­ného a nejedz ničoho nečis­tého, lebo chlapča bude nazarejom Božím od života mat­ky až do dňa svojej smr­ti. 8 Vtedy sa mod­lil Mano­ach Hos­podinovi a p­rosiac po­kor­ne povedal: Ó, môj Pane, prosím, nech ešte prij­de k nám muž Boží, ktorého si bol po­slal, aby nás na­učil, čo máme robiť s chlap­com, ktorý sa narodiť. 9 A Bôh vy­slyšal hlas Mano­achov, a an­jel Boží prišiel zase k žene, keď sedela na poli, a Mano­ach, jej muž, zase nebol s ňou. 10 A žena ponáhľajúc sa bežala a oznámila svoj­mu mužovi a po­vedala mu: Hľa, ukázal sa mi muž, ktorý to bol prišiel ku mne toho dňa. 11 Vtedy vstal Mano­ach a išiel za svojou ženou a keď prišiel k mužovi, po­vedal mu: Či si to ty ten muž, ktorý si hovoril tu mojej žene? A on riekol: Ja som. 12 Na to po­vedal Mano­ach: Keď sa teraz spl­ní tvoje slovo, jaký bude spôsob dieťaťa a čo bude jeho práca? 13 A an­jel Hos­podinov riekol Mano­achovi: Všet­kého toho, čo som po­vedal žene, nech sa vy­stríha. 14 Nebude jesť ničoho z toho, čo pošlo z vín­neho kmeňa, a vína ani nijakého nápoja opoj­ného nech ne­pije ani nech nejie ničoho nečis­tého; všet­ko, čo som jej pri­kázal, bude os­tríhať. 15 A Mano­ach po­vedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Do­voľ, prosím, že by sme ťa zdržali, aby sme pri­pravili kozľa pre teba. 16 Ale anjel Hos­podinov riekol Mano­achovi: Aj keby si ma zdržal, nebudem jesť tvoj­ho chleba, ale ak pri­pravíš zápal­nú obeť, Hos­podinovi ju obetuj. Lebo ne­vedel Mano­ach, že je to an­jel Hos­podinov. 17 A zase povedal Mano­ach an­jelovi Hos­podinov­mu: Čo je tvoje meno, aby sme ťa poctili, keď sa spl­ní tvoje slovo? 18 A an­jel Hos­podinov mu riekol: Prečo sa pýtaš na moje meno, keď je ono pred­iv­né? 19 Vtedy vez­múc Mano­ach kozľa a obet­ný dar obil­ný obetoval to zápalnou obeťou Hos­podinovi na skale. A on vykonal div­nú vec, kým hľadeli na to Manoach a jeho žena. 20 Stalo sa totiž, keď vy­stupoval plameň s ol­tára k nebu, že vy­stúpil an­jel Hos­podinov v plameni ol­tára hore. A keď to videli Mano­ach a jeho žena, pad­li na svoju tvár na zem. 21 A po­tom sa už viacej ne­ukázal an­jel Hos­podinov ani Manoachovi ani jeho žene. Vtedy po­znal Mano­ach, že to bol an­jel Hos­podinov. 22 A Mano­ach po­vedal svojej žene: Is­tot­ne zo­mrieme, lebo sme videli Boha. 23 Ale jeho žena mu po­vedala: Keby nás chcel Hos­podin usmr­tiť, nebol by prijal z našej ruky zápal­nej obeti ani obet­ného daru obil­ného ani by nám nebol ukázal všet­kých tých­to vecí ani by nám teraz nebol ohlásil veci, jako je toto. 24 A žena porodila syna a na­zvala jeho Sam­son. A chlapec rás­tol, a Hos­podin ho žeh­nal. 25 A Duch Hos­podinov ho začal po­bádať v Tábore Dánovom medzi Care­ou a medzi Ešta­olom.

RoháčekSudcov13