RoháčekSudcov1,30

Sudcov 1:30

Za­bulon ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rona ani obyvateľov Na­halola, pre­to býva Kananej v jeho strede, a stali sa po­plat­nými.


Verš v kontexte

29 Ani Efraim ne­vyh­nal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere. 30 Za­bulon ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rona ani obyvateľov Na­halola, pre­to býva Kananej v jeho strede, a stali sa po­plat­nými. 31 Aser ne­vyh­nal obyvateľov mes­ta Akko ani obyvateľov Sidona ani Ach­lába ani Ach­zíba ani Chel­by ani Afíka ani Rechoba.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 Za­bulon ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rona ani obyvateľov Na­halola, pre­to býva Kananej v jeho strede, a stali sa po­plat­nými.

Evanjelický

30 Zebulún ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rónu, ani obyvateľov Na­halólu, tak zo­stali Kanaán­ci bývať upro­stred neho a museli nútene pracovať.

Ekumenický

30 Zebúlun ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rónu ani obyvateľov Na­halólu, a tak Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi a museli vy­konávať nútené práce.

Bible21

30 Za­bulon ne­byl s to vy­hnat obyva­te­le Ki­t­ro­nu ani Na­halo­lu, a tak zůsta­li Kananej­ci byd­let mezi ni­mi; byli však podro­beni nu­ceným pracím.