RoháčekSudcov1,19

Sudcov 1:19

A Hos­podin bol s Júdom, a tak vy­hnal obyvateľov pohoria, lebo nemal smelos­ti vyhnať obyvateľov údolia, pre­tože mali želez­né vozy.


Verš v kontexte

18 A Júda zau­jal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie aj Ek­ron a jeho územie. 19 A Hos­podin bol s Júdom, a tak vy­hnal obyvateľov pohoria, lebo nemal smelos­ti vyhnať obyvateľov údolia, pre­tože mali želez­né vozy. 20 A dali Kálefovi Heb­ron, tak ako hovoril Mojžiš, a vy­hnal od­tiaľ troch synov Enákových.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A Hos­podin bol s Júdom, a tak vy­hnal obyvateľov pohoria, lebo nemal smelos­ti vyhnať obyvateľov údolia, pre­tože mali želez­né vozy.

Evanjelický

19 Hos­podin bol s Júdom, a ten za­bral po­horie; obyvateľov údolia však ne­mohol vy­hnať, lebo mali želez­né vozy.

Ekumenický

19 Hos­podin bol s Júdom. Ten ob­sadil po­horie, ale obyvateľov údolia ne­mohol vy­hnať, lebo mali želez­né vozy.

Bible21

19 ale ne­dokázal obyva­te­le níži­ny vy­hnat, pro­tože mě­li že­lez­né vo­zy. Hos­po­din však byl s Ju­dou, a tak se mu podaři­lo za­brat po­hoří.