RoháčekSofoniáš2,8

Sofoniáš 2:8

Počul som po­tupu Moábovu a rúhania synov Am­monových, ktorí po­tupovali môj ľud a honosili sa proti ich územiu.


Verš v kontexte

7 A bude údelom ostat­ku domu Júdov­ho; na nich budú pásť; v domoch Aškalona sa budú klásť večer na odpočinok, lebo ich navštívi Hos­podin, ich Bôh, a do­vedie zpät ich zajatých. 8 Počul som po­tupu Moábovu a rúhania synov Am­monových, ktorí po­tupovali môj ľud a honosili sa proti ich územiu. 9 Pre­to jako že ja žijem, hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov, že Moáb bude jako Sodoma a synovia Am­monovi jako Gomora, vlast­níc­tvom tŕnia a dolom soli a pus­tinou až na veky. Ostatok môj­ho ľudu, ich vy­lúpia, a zbytok môj­ho národa, ich zdedia.

späť na Sofoniáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Počul som po­tupu Moábovu a rúhania synov Am­monových, ktorí po­tupovali môj ľud a honosili sa proti ich územiu.

Evanjelický

8 Počul som Moábovo po­tupovanie a utŕhanie Am­món­cov, ktorými po­tupovali môj ľud a proti jeho hraniciam sa vy­pínali.

Ekumenický

8 Počul som, ako Moáb urážal a Amónčania hanobili, ako po­tupovali môj ľud a vy­pínali sa aj za hranicami.

Bible21

8 „S­lyšel jsem Moá­bovy na­dávkyi urážky synů Amonových, kterými čas­tují můj lida roz­tahují se na jeho území.