RoháčekSkutky28,21

Skutky 28:21

Skutky apoštolov

A oni mu po­vedali: My sme nedos­tali ani pís­ma o tebe z Jud­ska, ani ne­prišiel ni­kto z bratov, ktorý by nám bol zves­toval alebo hovoril niečo zlé o tebe.


Verš v kontexte

20 A tak pre tú príčinu som vás po­volal, aby som vás videl a po­shováral sa s vami. Lebo pre nádej Iz­raelovu som po­viazaný touto reťazou. 21 A oni mu po­vedali: My sme nedos­tali ani pís­ma o tebe z Jud­ska, ani ne­prišiel ni­kto z bratov, ktorý by nám bol zves­toval alebo hovoril niečo zlé o tebe. 22 Ale uznávame za dob­ré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tej­to sek­te nám je známe, že sa jej všade protivia.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

21 A oni mu po­vedali: My sme nedos­tali ani pís­ma o tebe z Jud­ska, ani ne­prišiel ni­kto z bratov, ktorý by nám bol zves­toval alebo hovoril niečo zlé o tebe.

Evanjelický

21 A oni mu od­povedali: My sme ani list nedos­tali o tebe z Jud­ska, ani ni­kto z bratov ne­prišiel a ne­oz­námil nám, ani nerozp­rával o tebe nič zlé;

Ekumenický

21 No oni mu po­vedali: My sme o tebe nedos­tali z Judska nijaký list ani sem ne­prišiel ni­kto z bratov, ktorý by o tebe po­vedal niečo zlé.

Bible21

21 Od­po­vědě­li mu: „Ne­do­sta­li jsme o to­bě žádný do­pis z Jud­s­ka a nikdo z bra­trů k nám ne­přišel se zprávou nebo žalo­bou na te­be.