RoháčekSkutky2,46

Skutky 2:46

Skutky apoštolov

A každoden­ne zo­tr­vávajúc jed­nomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali po­krm v plesaní a v pros­tote srd­ca,


Verš v kontexte

45 Aj stat­ky a majet­ky predávali a delili ich všet­kým, ako komu bolo treba. 46 A každoden­ne zo­tr­vávajúc jed­nomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali po­krm v plesaní a v pros­tote srd­ca, 47 chválili Boha a mali milosť u všet­kého ľudu. A Pán pri­dával cir­kvi za­chránených každý deň.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

46 A každoden­ne zo­tr­vávajúc jed­nomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali po­krm v plesaní a v pros­tote srd­ca,

Evanjelický

46 deň čo deň zo­tr­vávali jed­nomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali po­krm s plesajúcim a úp­rim­ným srd­com,

Ekumenický

46 Deň čo deň spoločne zo­tr­vávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali po­krm s radosťou a úp­rim­ným srd­com.

Bible21

46 Denně zůstáva­li svorně v chrá­mu a ve svých do­mech lá­ma­li chléb a dě­li­li se o jídlo s ra­dostí a upřímným srd­cem.