RoháčekSkutky2,37

Skutky 2:37

Skutky apoštolov

A keď to počuli, boli hl­boko dojatí, až do srd­ca, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia?


Verš v kontexte

36 Nech teda vie is­tot­ne celý dom Iz­raelov, že i Pánom i Kris­tom ho učinil Bôh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali! 37 A keď to počuli, boli hl­boko dojatí, až do srd­ca, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia? 38 A Peter im po­vedal: Čiňte po­kánie, a nech sa po­krs­tí jeden každý z vás na meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov, a do­stanete dar Svätého Ducha.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

37 A keď to počuli, boli hl­boko dojatí, až do srd­ca, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia?

Evanjelický

37 Keď to počuli, bod­lo ich to v srd­ci, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia?

Ekumenický

37 Keď to počuli, boli za­sia­hnutí v srdci a oslovili Pet­ra a os­tat­ných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?

Bible21

37 Ta slova je za­sáh­la do srd­ce. Za­ča­li se Pet­ra a ostatních apošto­lů ptát: „Co má­me dělat, bratři?“