RoháčekSkutky2,29

Skutky 2:29

Skutky apoštolov

Mužovia bratia! Pat­rí sa po­vedať vám pros­to a smele o pat­riar­chovi Dávidovi, že i zo­mrel, i po­chovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.


Verš v kontexte

28 Dal si mi po­znať ces­ty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou! 29 Mužovia bratia! Pat­rí sa po­vedať vám pros­to a smele o pat­riar­chovi Dávidovi, že i zo­mrel, i po­chovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. 30 A teda súc prorokom a vediac, že sa mu Bôh za­viazal prísahou, že z plodu jeho bedier, podľa tela, vzbudí Kris­ta a dosadí na jeho trón,

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Mužovia bratia! Pat­rí sa po­vedať vám pros­to a smele o pat­riar­chovi Dávidovi, že i zo­mrel, i po­chovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.

Evanjelický

29 Mužovia, bratia! Môžem vám ot­vorene hovoriť o pat­riar­chovi Dávidovi, že umrel, po­chovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi na­mi.

Ekumenický

29 Muži, bratia! Môžem vám smelo po­vedať aj toto: Pat­riar­cha Dávid zo­mrel a bol po­chovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa na­chádza u nás.

Bible21

29 Bratři, o praot­ci Davi­dovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl po­chován – jeho hrob tu má­me dodneška!