RoháčekSkutky2,28

Skutky 2:28

Skutky apoštolov

Dal si mi po­znať ces­ty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou!


Verš v kontexte

27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smr­ti ani nedáš svoj­mu Svätému vidieť porušenie. 28 Dal si mi po­znať ces­ty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou! 29 Mužovia bratia! Pat­rí sa po­vedať vám pros­to a smele o pat­riar­chovi Dávidovi, že i zo­mrel, i po­chovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 Dal si mi po­znať ces­ty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou!

Evanjelický

28 oznámil si mi ces­ty života a na­pl­níš ma po­tešením pred svojou tvárou.

Ekumenický

28 Dal si mi spoz­nať ces­ty života a na­pl­níš ma radosťou pred svojou tvárou.

Bible21

28 Ces­ty živo­ta jsi mi oznámil, ve své přítom­nosti mě sytíš radostí!‘