RoháčekSkutky2,23

Skutky 2:23

Skutky apoštolov

toho určenou radou a pred­zvedením Božím vy­daného ste vzali a rukou bez­božných pri­päli na kríž a za­vraždili,


Verš v kontexte

22 Mužovia Iz­raeliti, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazarej­ského, muža, od Boha pred vami pre­sláveného mocami a zá­zraky a znameniami, ktoré skr­ze neho činil Bôh medzi vami, jako aj sami viete - 23 toho určenou radou a pred­zvedením Božím vy­daného ste vzali a rukou bez­božných pri­päli na kríž a za­vraždili, 24 ktorého Bôh vzkriesil opros­tiac boles­tí smr­ti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 toho určenou radou a pred­zvedením Božím vy­daného ste vzali a rukou bez­božných pri­päli na kríž a za­vraždili,

Evanjelický

23 Toho, ktorého uložená rada a pred­vídavá múd­rosť Božia vy­dala, ste vy za­mor­dovali, takže ste Ho rukám zločin­cov dali pri­biť na kríž.

Ekumenický

23 A toh­to muža, vy­daného na zá­klade určeného Božieho zámeru a pred­vídania, ste rukou zločin­cov pri­bili na kríž a za­bili.

Bible21

23 Když vám ho Bůh pod­le své jis­té vůle a pro­zřetelnosti vy­dal, ukřižova­li jste ho ruka­ma bezbožníků.