RoháčekSkutky2,21

Skutky 2:21

Skutky apoštolov

A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.


Verš v kontexte

20 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Pánov, veľký a sláv­ny. 21 A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. 22 Mužovia Iz­raeliti, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazarej­ského, muža, od Boha pred vami pre­sláveného mocami a zá­zraky a znameniami, ktoré skr­ze neho činil Bôh medzi vami, jako aj sami viete -

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

Evanjelický

21 A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude za­chránený.

Ekumenický

21 Vtedy bude za­chránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.

Bible21

21 Každý, kdo vzývá Hos­po­di­novo jméno, však bude zachráněn.‘