RoháčekSkutky2,1

Skutky 2:1

Skutky apoštolov

A keď sa doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všet­ci jed­nomyseľne spolu.


Verš v kontexte

1 A keď sa doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všet­ci jed­nomyseľne spolu. 2 A zrazu po­vs­tal z neba zvuk ako ­zvuk nesúceho sa sil­ného ván­ku a na­pl­nil celý dom, kde sedeli. 3 A ukázaly sa im roz­deľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jed­ného každého z nich.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď sa doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všet­ci jed­nomyseľne spolu.

Evanjelický

1 Keď prišiel deň Let­níc, boli spolu na jed­nom mies­te.

Ekumenický

1 Keď nadišiel deň Turíc, všet­ci boli na tom is­tom mies­te.

Bible21

1 Když přišel den Letnic, byli všich­ni spo­lu.

RoháčekSkutky2,1