RoháčekSkutky17,29

Skutky 17:29

Skutky apoštolov

Tedy keď sme rodinou Božou, ne­máme sa dom­nievať, že by Božs­tvo bolo podob­né zlatu alebo strieb­ru alebo kameňu, rytine, ktorú vy­tvorilo remes­lo a ľud­ský výmysel.


Verš v kontexte

28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme. 29 Tedy keď sme rodinou Božou, ne­máme sa dom­nievať, že by Božs­tvo bolo podob­né zlatu alebo strieb­ru alebo kameňu, rytine, ktorú vy­tvorilo remes­lo a ľud­ský výmysel. 30 Bôh tedy pre­hliadol časy ne­vedomos­ti, ale teraz zves­tuje ľuďom, všet­kým všade, aby činili po­kánie,

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

29 Tedy keď sme rodinou Božou, ne­máme sa dom­nievať, že by Božs­tvo bolo podob­né zlatu alebo strieb­ru alebo kameňu, rytine, ktorú vy­tvorilo remes­lo a ľud­ský výmysel.

Evanjelický

29 Keďže sme teda rod Boží, ne­smieme si mys­lieť, že božs­tvo je podob­né zlatu alebo strieb­ru, alebo kameňu, dielu ľud­ského umenia a dô­vtipu.

Ekumenický

29 Nuž, ak sme Božím rodom, ne­smieme sa naz­dávať, že božs­tvo sa podobá zlatu, strieb­ru či kameňu — výt­voru ľud­ského umu a zručnos­ti.

Bible21

29 Když tedy jsme Boží ro­di­na, nemůže­me si mys­let, že by se božská bytost moh­la podo­bat zla­tu, stříb­ru nebo ka­meni, výtvo­ru lid­ské zručnosti a důvtipu.