RoháčekSkutky17,26

Skutky 17:26

Skutky apoštolov

a učinil z jed­nej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vo­pred od­riadené časy a medze ich bývania,


Verš v kontexte

25 ani sa mu ne­slúži ľud­skými rukami, jako čo by niečo po­treboval, lebo veď on sám dáva všet­kému život a dych a všet­ko 26 a učinil z jed­nej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vo­pred od­riadené časy a medze ich bývania, 27 aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako na­hmatali a našli, hoci nie je ďaleko od ni­ktorého z nás.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

26 a učinil z jed­nej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vo­pred od­riadené časy a medze ich bývania,

Evanjelický

26 On urobil z jed­nej krvi všet­ky po­kolenia ľud­ské, aby obývali celý po­vrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich pre­bývania,

Ekumenický

26 On z jedného stvoril celé ľud­ské po­kolenie, aby obývalo celý po­vrch zeme, vy­medzil ľuďom čas a hranice bývania,

Bible21

26 Z jedno­ho člověka uči­nil ce­lé lid­stvo, aby ži­lo na ce­lém zem­ském po­vrchu. Vy­měřil jim určená ob­dobí a hranice je­jich živo­ta,