RoháčekRút4,8

Rút 4:8

A tak povedal výkup­ník Bo­azovi: Kúp si! A vy­zul svoju obuv.


Verš v kontexte

7 A to bol spôsob predtým v Iz­raelovi pri výkupe alebo pri zámene po­staviť pev­ne každú takú vec, že človek vy­zul svoju obuv a dal svoj­mu blížnemu, a to bolo svedoc­tvom v Iz­raelovi. 8 A tak povedal výkup­ník Bo­azovi: Kúp si! A vy­zul svoju obuv. 9 Vtedy riekol Boaz starším a všet­kému ľudu: Vy s­te svedkami dnes, že som kúpil všet­ko, čo pat­rilo Elimelechovi i všet­ko, čo pat­rilo Kiljonovi i Mach­lónovi, z ruky Na­omy.

späť na Rút, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak povedal výkup­ník Bo­azovi: Kúp si! A vy­zul svoju obuv.

Evanjelický

8 Príbuz­ný po­vedal Bóazovi: Kúp si! Po­tom si vy­zul obuv.

Ekumenický

8 Keď príbuz­ný po­vedal Bóazovi: Kúp si, vy­zul si san­dál.

Bible21

8 Ten příbuzný tedy Boázovi ře­kl: „Pořiď si ho sám,“ a zul si san­dál.

RoháčekRút4,8