RoháčekRút4,3

Rút 4:3

Po­tom riekol výkup­níkovi: Čias­t­ku poľa, ktorá pat­rila nášmu bratovi Elimelechovi, predala Na­oma, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja.


Verš v kontexte

2 A Bo­az vzal desiatich mužov zo starších mes­ta a po­vedal: Sad­nite tu! A sad­li. 3 Po­tom riekol výkup­níkovi: Čias­t­ku poľa, ktorá pat­rila nášmu bratovi Elimelechovi, predala Na­oma, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja. 4 A ja som po­vedal, že ti to oznámim a po­viem: Kúp si pred sediacimi tu a pred staršími môj­ho ľudu. Ak vy­kúpiš, vy­kúp. A jest­li nevykúpiš, oznám mi, aby som vedel, lebo krome teba nieto ni­koho, kto by vy­kúpil, a ja idem po tebe. A po­vedal: Ja vy­kúpim.

späť na Rút, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom riekol výkup­níkovi: Čias­t­ku poľa, ktorá pat­rila nášmu bratovi Elimelechovi, predala Na­oma, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja.

Evanjelický

3 Po­tom po­vedal príbuz­nému: Noémi, ktorá sa vrátila z moáb­skych strání, chce predať diel poľa, ktorý pat­ril nášmu bratovi Elímelechovi.

Ekumenický

3 Po­tom Bóaz po­vedal príbuz­nému: Noémi, ktorá sa vrátila z Moábskych polí, chce predať diel poľa, ktorý pat­ril nášmu bratovi Elímelechovi.

Bible21

3 po­věděl tomu příbuzné­mu: „No­emi, která se vrá­ti­la z moáb­ského kraje, chce po­stou­pit nárok na díl po­le, který patřil naše­mu brat­ru Eli­me­le­chovi.

RoháčekRút4,3