RoháčekRút4,15

Rút 4:15

A bude ti na to, aby občer­stvoval t­voju dušu a aby ťa za­opat­roval v tvojej starobe, lebo tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšia ako sedem synov, ho porodila.


Verš v kontexte

14 Vtedy riek­ly ženy Na­ome: Požeh­naný Hos­podin, ktorý nedopus­til, aby si dnes ne­mala výkup­níka! A nech je sláv­ne jeho meno v Iz­raelovi! 15 A bude ti na to, aby občer­stvoval t­voju dušu a aby ťa za­opat­roval v tvojej starobe, lebo tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšia ako sedem synov, ho porodila. 16 A Na­oma vez­múc dieťa položila ho do svoj­ho lona a bola mu pes­tún­kou.

späť na Rút, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 A bude ti na to, aby občer­stvoval t­voju dušu a aby ťa za­opat­roval v tvojej starobe, lebo tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšia ako sedem synov, ho porodila.

Evanjelický

15 On ti bude os­viežovať dušu a za­opat­rí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe ako sedem synov.

Ekumenický

15 On ti bude občer­stvovať dušu a za­opat­rí ťa v starobe. Porodila ho tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzác­nejšia než sedem synov.

Bible21

15 On tě vrátí do živo­ta a ve stáří se o tebe po­stará. Po­ro­di­la ho pře­ce tvá mi­lu­jící sna­cha – a ta je ti vzácnější než sedm synů!“

RoháčekRút4,15