RoháčekRút4

Rút

Boaz si vezme Ruť za ženu.1 A Boaz od­išiel hore do brány a sadol si tam. A hľa, p­ráve išiel tade výkup­ník, o ktorom hovoril Bo­az, a riekol mu: Ty, ten a ten, nože sa uchýľ sem a sad­ni si tuto. A uchýlil sa a sadol si. 2 A Bo­az vzal desiatich mužov zo starších mes­ta a po­vedal: Sad­nite tu! A sad­li. 3 Po­tom riekol výkup­níkovi: Čias­t­ku poľa, ktorá pat­rila nášmu bratovi Elimelechovi, predala Na­oma, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja. 4 A ja som po­vedal, že ti to oznámim a po­viem: Kúp si pred sediacimi tu a pred staršími môj­ho ľudu. Ak vy­kúpiš, vy­kúp. A jest­li nevykúpiš, oznám mi, aby som vedel, lebo krome teba nieto ni­koho, kto by vy­kúpil, a ja idem po tebe. A po­vedal: Ja vy­kúpim. 5 A Boaz riekol: Toho dňa, ktorého kúpiš pole z ruky Na­omy, kúpiš aj od Ruti Moáb­skej, ženy zo­mrelého, aby si vzbudil meno zo­mrelému na jeho dedičs­tve. 6 Vtedy po­vedal výkup­ník: Ne­môžem vy­kúpiť pre seba, aby som nezahubil svoj­ho dedičs­tva. Vy­kúp si ty moje výkup­né, lebo ja by som ho ne­mohol vy­kúpiť. 7 A to bol spôsob predtým v Iz­raelovi pri výkupe alebo pri zámene po­staviť pev­ne každú takú vec, že človek vy­zul svoju obuv a dal svoj­mu blížnemu, a to bolo svedoc­tvom v Iz­raelovi. 8 A tak povedal výkup­ník Bo­azovi: Kúp si! A vy­zul svoju obuv. 9 Vtedy riekol Boaz starším a všet­kému ľudu: Vy s­te svedkami dnes, že som kúpil všet­ko, čo pat­rilo Elimelechovi i všet­ko, čo pat­rilo Kiljonovi i Mach­lónovi, z ruky Na­omy. 10 I Ruť Moáb­sku, ženu Mach­lónovu, nadobudol som si za ženu, aby som vzbudil meno zo­mrelého na jeho dedičs­tve, a aby nebolo vy­hladené meno zo­mrelého zpomedzi jeho bratov a z brány jeho mies­ta. Vy s­te svedkami dnes. 11 Na to riekol všetok ľud, ktorý bol v bráne, i starší: Sved­kami. Hos­podin nech dá, aby žena, ktorá prij­de do tvoj­ho domu, bola jako Rácheľ a jako Lea, ktoré dve vzbudovaly dom Iz­raelov! A počínaj si zmužile v Ef­rate a nadobud­ni s­láv­neho mena v Bet­leheme. 12 A nech stane sa tvoj dom ako dom Péreca, ktorého porodila Támar Júdovi, zo semena, ktoré ti dá Hos­podin od tej­to mladice. Predkovia Dávidovi.13 A tak si vzal Boaz Ruť, a bola jeho ženou, a vošiel k nej. A Hos­podin jej dal tehoten­stvo, a porodila syna. 14 Vtedy riek­ly ženy Na­ome: Požeh­naný Hos­podin, ktorý nedopus­til, aby si dnes ne­mala výkup­níka! A nech je sláv­ne jeho meno v Iz­raelovi! 15 A bude ti na to, aby občer­stvoval t­voju dušu a aby ťa za­opat­roval v tvojej starobe, lebo tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšia ako sedem synov, ho porodila. 16 A Na­oma vez­múc dieťa položila ho do svoj­ho lona a bola mu pes­tún­kou. 17 A súsedy mu daly meno a riek­ly: Syn sa narodil Na­ome! A na­zvaly jeho meno Obéd. On je otec Izai­ho, otca Dávidov­ho. 18 A toto rody Pérecove: Pérec splodil Chec­róna, 19 Chec­rón splodil Ráma, a Rám splodil Am­minadába, 20 Am­minadáb splodil Na­chšóna, a Na­chšón splodil Sal­mu, 21 Sal­món splodil Bo­aza, a Boaz splodil Obéda 22 a Obéd splodil Izai­ho, a Izai splodil Dávida.

RoháčekRút4