RoháčekRút2,4

Rút 2:4

A hľa, Boaz prišiel z Bet­lehema a riekol žen­com: Hos­podin s vami! A oni mu po­vedali: Nech ťa požeh­ná Hos­podin!


Verš v kontexte

3 Tak išla a prišla a sbierala na poli za žen­cami. A pri­hodilo sa jej, že prišla na čias­t­ku poľa, k­toré pat­rilo Boazovi, ktorý bol z čeľade Elimelechovej. 4 A hľa, Boaz prišiel z Bet­lehema a riekol žen­com: Hos­podin s vami! A oni mu po­vedali: Nech ťa požeh­ná Hos­podin! 5 Po­tom riekol Boaz svoj­mu sluhovi, ktorý bol po­stavený nad žen­cami. Čia je táto dievčina?

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A hľa, Boaz prišiel z Bet­lehema a riekol žen­com: Hos­podin s vami! A oni mu po­vedali: Nech ťa požeh­ná Hos­podin!

Evanjelický

4 Vtedy Bóaz prišiel z Bet­lehema a po­vedal žen­com: Hos­podin s vami!

Ekumenický

4 Vtedy prišiel z Betlehema Bóaz a po­vedal žen­com: Hos­podin s vami! Oni od­vetili: Nech ťa Hos­podin požeh­ná!

Bible21

4 Vtom z Bet­lé­ma přišel Boáz. „Hos­po­din s vámi!“ pozdravil žence. „Hospodin ti žehnej!“ od­po­vědě­li mu.

RoháčekRút2,4