RoháčekRút2,3

Rút 2:3

Tak išla a prišla a sbierala na poli za žen­cami. A pri­hodilo sa jej, že prišla na čias­t­ku poľa, k­toré pat­rilo Boazovi, ktorý bol z čeľade Elimelechovej.


Verš v kontexte

2 A Ruť Moáb­ska riek­la Na­ome: Do­voľ, prosím, žeby som išla na pole a sbierala klasy za tým, v ktorého očiach naj­dem milosť. A ona jej riek­la: Iď moja dcéra. 3 Tak išla a prišla a sbierala na poli za žen­cami. A pri­hodilo sa jej, že prišla na čias­t­ku poľa, k­toré pat­rilo Boazovi, ktorý bol z čeľade Elimelechovej. 4 A hľa, Boaz prišiel z Bet­lehema a riekol žen­com: Hos­podin s vami! A oni mu po­vedali: Nech ťa požeh­ná Hos­podin!

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak išla a prišla a sbierala na poli za žen­cami. A pri­hodilo sa jej, že prišla na čias­t­ku poľa, k­toré pat­rilo Boazovi, ktorý bol z čeľade Elimelechovej.

Evanjelický

3 A ona od­išla. Prišla a zbierala na poli za žen­cami, a tu došla náhodou na diel poľa Bóazov­ho, ktorý po­chádzal z Elímelechov­ho rodu.

Ekumenický

3 Rút teda šla na pole a za žen­cami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve na tej čas­ti poľa, čo pat­rila Bóazovi z Elímelechovho rodu.

Bible21

3 Šla te­dy, a když přiš­la na po­le, paběr­kova­la za žen­ci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Eli­me­le­chova ro­du.)

RoháčekRút2,3