RoháčekRút2,23

Rút 2:23

A tak sa pri­dŕžala dievok Bo­azových sbierajúc klasy, kým len ne­požali jačmeňa a kým ne­požali i pšenice. A bývala so svojou svok­rou.


Verš v kontexte

21 Na to riek­la Ruť Moáb­ska: Ba ešte mi aj to po­vedal, drž sa vraj mojich sluhov, do­kiaľ nedožnú všet­kého môj­ho žniva. 22 A Na­oma riek­la Ruti, svojej ne­ves­te: Dob­re, moja dcéro, keď budeš chodiť ta von s jeho diev­kami, aby sa ne­oborili na teba na inom poli. 23 A tak sa pri­dŕžala dievok Bo­azových sbierajúc klasy, kým len ne­požali jačmeňa a kým ne­požali i pšenice. A bývala so svojou svok­rou.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak sa pri­dŕžala dievok Bo­azových sbierajúc klasy, kým len ne­požali jačmeňa a kým ne­požali i pšenice. A bývala so svojou svok­rou.

Evanjelický

23 A pri­dŕžala sa Bóazových služob­níc pri zbieraní klasov až do zožatia jačmeňa a do zožatia pšenice. A bývala u svojej svok­ry.

Ekumenický

23 Rút sa teda pri zbieraní klasov pri­dŕžala Bóazových služob­níc až do skončenia žat­vy jačmeňa i žat­vy pšenice a bývala u svojej svok­ry.

Bible21

23 Rút se tedy drže­la Boázových děveček a paběr­kova­la, dokud ne­s­konči­la sklizeň ječ­mene a pšenice. A zůstáva­la dál se svou tchyní.

RoháčekRút2,23