RoháčekRút1,6

Rút 1:6

Po­tom vstala ona i jej ne­ves­ty, aby sa navrátila z moáb­skeho kraja, pre­tože počula tam v moáb­skom kraji, že Hos­podin navštívil svoj ľud dajúc mu zase chleba.


Verš v kontexte

5 A zo­mreli aj oni obi­dvaja, Mach­lón a Kil­jon. A tak zo­stala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. 6 Po­tom vstala ona i jej ne­ves­ty, aby sa navrátila z moáb­skeho kraja, pre­tože počula tam v moáb­skom kraji, že Hos­podin navštívil svoj ľud dajúc mu zase chleba. 7 Keď vy­šla z mies­ta, na ktorom bola, aj obe jej ne­ves­ty s ňou, išly s­vojou cestou, aby sa na­vrátily do zeme Júdovej.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­tom vstala ona i jej ne­ves­ty, aby sa navrátila z moáb­skeho kraja, pre­tože počula tam v moáb­skom kraji, že Hos­podin navštívil svoj ľud dajúc mu zase chleba.

Evanjelický

6 Nato sa po­brala i so svojimi ne­ves­tami a vrátila sa zo strání moáb­skych. Na moáb­skych stráňach sa totiž do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.

Ekumenický

6 Vtedy sa so svojimi ne­ves­tami roz­hod­la odísť z Moábskych polí, lebo tam sa do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.

Bible21

6 Když se pak v moáb­ském kra­ji do­zvědě­la, že Hos­po­din navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravi­la se s obě­ma svý­mi sna­cha­mi k návra­tu.

RoháčekRút1,6