RoháčekRút1,5

Rút 1:5

A zo­mreli aj oni obi­dvaja, Mach­lón a Kil­jon. A tak zo­stala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi.


Verš v kontexte

4 A vzali si za ženy Moábän­ky; meno jed­nej bolo Orfa a meno druhej Ruť, a bývali tam asi desať rokov. 5 A zo­mreli aj oni obi­dvaja, Mach­lón a Kil­jon. A tak zo­stala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. 6 Po­tom vstala ona i jej ne­ves­ty, aby sa navrátila z moáb­skeho kraja, pre­tože počula tam v moáb­skom kraji, že Hos­podin navštívil svoj ľud dajúc mu zase chleba.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A zo­mreli aj oni obi­dvaja, Mach­lón a Kil­jon. A tak zo­stala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi.

Evanjelický

5 Po­tom zo­mreli obaja, Mach­lón i Kil­jón, a ona os­tala bez oboch detí a bez muža.

Ekumenický

5 Po­tom obaja, Mach­lón i Kil­jón, zo­mreli a ona zo­stala sama bez detí a bez muža.

Bible21

5 zemře­li také Machlon a Kiljon. A tak ta že­na zůsta­la sa­ma, bez svých dvou synů a bez muže.

RoháčekRút1,5