RoháčekRút1,14

Rút 1:14

Vtedy po­z­dvih­núc svoj hlas znova plakaly. A Orfa boz­kala svoju svok­ru a odišla, ale Ruť sa jej držala.


Verš v kontexte

13 či by ste na to čakaly, až by dorást­li? Či pre­to by ste sa zdŕžaly, aby ste sa ne­vydaly? Nie, moje dcéry, lebo mne je o veľa tr­p­kejšie ako vám, pre­tože ruka Hos­podinova vy­šla proti mne. 14 Vtedy po­z­dvih­núc svoj hlas znova plakaly. A Orfa boz­kala svoju svok­ru a odišla, ale Ruť sa jej držala. 15 A Na­oma riekla: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila ku svoj­mu ľudu a ku svojim bohom, vráť sa za svojou švag­rinou!

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Vtedy po­z­dvih­núc svoj hlas znova plakaly. A Orfa boz­kala svoju svok­ru a odišla, ale Ruť sa jej držala.

Evanjelický

14 Po­tom sa znova na­hlas rozp­lakali. Orpa po­boz­kala svok­ru na roz­lúčku, ale Rút pri nej os­tala.

Ekumenický

14 Po­tom sa znova hlasito rozp­lakali. Orpa po­boz­kala svok­ru a vrátila sa, ale Rút zo­stala s ňou.

Bible21

14 Teh­dy se roz­pla­kaly ještě více. Orpa na­ko­nec svou tchy­ni po­lí­bi­la a ode­š­la, ale Rút se jí stále drže­la.

RoháčekRút1,14