RoháčekRimanom3,30

Rimanom 3:30

List Rimanom

pre­tože je jeden Bôh, ktorý ospravedl­ní ob­riez­ku z viery, aj ne­ob­riez­ku vierou.


Verš v kontexte

29 Alebo či je Bôh len Bohom Židov? A či nie je aj Bohom pohanov? Áno aj po­hanov, 30 pre­tože je jeden Bôh, ktorý ospravedl­ní ob­riez­ku z viery, aj ne­ob­riez­ku vierou. 31 Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 pre­tože je jeden Bôh, ktorý ospravedl­ní ob­riez­ku z viery, aj ne­ob­riez­ku vierou.

Evanjelický

30 lebo veď jeden je Boh, ktorý ob­rezaného ospravedl­ní z viery a ne­ob­rezaného skr­ze vieru.

Ekumenický

30 Veď Boh je pred­sa jeden. On ospravedl­ní ob­rezaných z viery a ne­ob­rezaných pre vieru.

Bible21

30 Je pře­ce je­diný Bůh; ten osprave­dlní obřezané díky víře a ne­obřezané skrze ví­ru.