RoháčekPríslovia20,8

Príslovia 20:8

Kráľ sediac na súd­nej stolici roz­háňa svojimi očima všet­ko zlé.


Verš v kontexte

7 Spraved­livý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti; blaho­slavení jeho synovia po ňom.
8 Kráľ sediac na súd­nej stolici roz­háňa svojimi očima všet­ko zlé.
9 Kto môže po­vedať: Očis­til som svoje srd­ce, som čis­tý od svoj­ho hriechu?

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

8 Kráľ sediac na súd­nej stolici roz­háňa svojimi očima všet­ko zlé.

Evanjelický

8 Kráľ, ktorý sedí na sud­cov­skej stolici, vy­súdi svojím po­hľadom všet­ko zlé.

Ekumenický

8 Kráľ, čo sedí na sud­cov­skej stolici, pre­osieva svojím zrakom všet­ko zlé.

Bible21

8 Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zra­kem roz­hání.