RoháčekPríslovia20,11

Príslovia 20:11

Už i chlapča sa po­zná po svojich skut­koch, či je čis­té alebo či je spraved­livé jeho dielo.


Verš v kontexte

10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohav­nosťou Hos­podinovi.
11 Už i chlapča sa po­zná po svojich skut­koch, či je čis­té alebo či je spraved­livé jeho dielo.
12 Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hos­podin.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 Už i chlapča sa po­zná po svojich skut­koch, či je čis­té alebo či je spraved­livé jeho dielo.

Evanjelický

11 Už zo skut­kov chlap­ca sa dá po­znať, či je jeho konanie čis­té a správ­ne.

Ekumenický

11 Už chlapec svojimi skut­kami dáva najavo, či je čis­té a správ­ne jeho konanie.

Bible21

11 I na dě­tech se pod­le chování pozná, jak čis­tá a upřímná je je­jich po­vaha.