RoháčekPríslovia16,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:9

Srd­ce človeka vy­mýšľa svoju ces­tu; ale Hos­podin riadi jeho krok.


Verš v kontexte

8 Lepšie málo v spraved­livos­ti ako množs­tvo dôchod­kov v ne­spraved­livos­ti.
9 Srd­ce človeka vy­mýšľa svoju ces­tu; ale Hos­podin riadi jeho krok.
10 Výpoveď Božia je na rtoch kráľových; p­reto v súde nech sa ne­preh­rešia jeho ús­ta!

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 Srd­ce človeka vy­mýšľa svoju ces­tu; ale Hos­podin riadi jeho krok.

Evanjelický

9 Myseľ človeka si pre­mys­lí ces­tu, ale Hos­podin riadi jeho krok.

Ekumenický

9 Človek v srdci zvažuje svoju ces­tu, no Hos­podin jeho kroky usmerňuje.

Bible21

9 Člověk přemítá v srd­ci o své cestě, jeho kroky však řídí Hos­po­din.