RoháčekPríslovia16,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:8

Lepšie málo v spraved­livos­ti ako množs­tvo dôchod­kov v ne­spraved­livos­ti.


Verš v kontexte

7 Keď sa ľúbia Hos­podinovi ces­ty človeka, upokojuje i jeho ne­priateľov na­proti ne­mu.
8 Lepšie málo v spraved­livos­ti ako množs­tvo dôchod­kov v ne­spraved­livos­ti.
9 Srd­ce človeka vy­mýšľa svoju ces­tu; ale Hos­podin riadi jeho krok.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 Lepšie málo v spraved­livos­ti ako množs­tvo dôchod­kov v ne­spraved­livos­ti.

Evanjelický

8 Lepšie je málo so spravod­livosťou ako veľké príj­my s ne­spravod­livosťou.

Ekumenický

8 Lepšie je málo zís­kané spravod­livo, ako veľké zis­ky nadobud­nuté ne­právom.

Bible21

8 Lepší je málo se sprave­dlnostínež ohrom­né zis­ky s bez­právím.