RoháčekPríslovia16,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:5

Ohav­nosťou je Hospodinovi každý vysokomyseľného srd­ca; keby si hneď vzal pomoc na po­moc, nebude bez tres­tu.


Verš v kontexte

4 Hos­podin učinil všet­ko pre samého seba, i bez­božného ku dňu zlého.
5 Ohav­nosťou je Hospodinovi každý vysokomyseľného srd­ca; keby si hneď vzal pomoc na po­moc, nebude bez tres­tu.
6 Milosťou a prav­dou sa po­krýva ne­právosť, a v báz­ni Hos­podinovej leží múd­rosť a sila odstúpiť od zlého.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 Ohav­nosťou je Hospodinovi každý vysokomyseľného srd­ca; keby si hneď vzal pomoc na po­moc, nebude bez tres­tu.

Evanjelický

5 Každé pyšné srd­ce je ohav­nosťou Hos­podinovi; ruku na to, že nezos­tane bez tres­tu!

Ekumenický

5 Hos­podinovi sa protiví každý na­mys­lenec za­ručene ho trest ne­minie.

Bible21

5 Hos­po­di­nu je každý na­du­tec ohavností, trestu ne­u­jde, buď si jist.