RoháčekPríslovia16,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:4

Hos­podin učinil všet­ko pre samého seba, i bez­božného ku dňu zlého.


Verš v kontexte

3 Uvaľ na Hos­podina svoje diela, a tvoje myšlien­ky budú stáť pev­ne.
4 Hos­podin učinil všet­ko pre samého seba, i bez­božného ku dňu zlého.
5 Ohav­nosťou je Hospodinovi každý vysokomyseľného srd­ca; keby si hneď vzal pomoc na po­moc, nebude bez tres­tu.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podin učinil všet­ko pre samého seba, i bez­božného ku dňu zlého.

Evanjelický

4 Hos­podin učinil všet­ko cieľu pri­merane, aj bez­božného na deň po­hromy.

Ekumenický

4 Hos­podin koná všet­ko podľa svoj­ho zámeru, podob­ne aj bez­božník, ale pre deň po­hromy.

Bible21

4 Hos­po­din uči­nil vše pro svůj záměr, také i da­re­báka pro zlý den.