RoháčekPríslovia16,33

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:33

Los sa hodí do lona; ale od Hos­podina je všetok jeho súd.


Verš v kontexte

31 Oz­dob­nou korunou šediny; naj­de sa na ces­te spraved­livos­ti.
32 Lepší ten, k­to je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zau­jal mes­to.
33 Los sa hodí do lona; ale od Hos­podina je všetok jeho súd.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

33 Los sa hodí do lona; ale od Hos­podina je všetok jeho súd.

Evanjelický

33 Lós sa hádže do podol­ka, ale každé roz­hod­nutie závisí od Hos­podina.

Ekumenický

33 Lós sa síce hádže do ná­pr­s­ného vrec­ka, každé roz­hod­nutie je však od Hos­podina.

Bible21

33 Člověk si může házet lo­sem do klína, všechno roz­hodování je však od Hos­po­di­na.