RoháčekPríslovia16,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:29

Ukrut­ný človek mámi a zvádza svoj­ho blížneho a vedie ho ces­tou nie dob­rou.


Verš v kontexte

28 Pre­vrátený človek roz­sieva svár, a pletichár roz­lučuje priateľov.
29 Ukrut­ný človek mámi a zvádza svoj­ho blížneho a vedie ho ces­tou nie dob­rou.
30 Zažmuruje svoje oči vy­mýšľajúc všelijakú pre­vrátenosť, svierajúc svoje rty vy­konáva zlé.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

29 Ukrut­ný človek mámi a zvádza svoj­ho blížneho a vedie ho ces­tou nie dob­rou.

Evanjelický

29 Násil­ník zvádza svoj­ho blížneho a vedie ho nedob­rou ces­tou.

Ekumenický

29 Násil­ník zvádza blížneho a vedie ho nedob­rou ces­tou.

Bible21

29 Násilníci i svo­je druhy klamou, aby je zláka­li na ces­tu ne­dobrou.