RoháčekPríslovia16,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:21

Ten, kto je múd­reho srd­ca, volá sa roz­um­ný, a slad­kosť rtov pri­dáva na­učenia.


Verš v kontexte

20 Ten, kto po­zoruje na slovo, naj­de dob­ré, a ten, kto sa nadeje na Hos­podina, je blahoslavený.
21 Ten, kto je múd­reho srd­ca, volá sa roz­um­ný, a slad­kosť rtov pri­dáva na­učenia.
22 Roz­um je prameňom života tým, ktorí ho majú; ale kázňou bláz­nov je bláznovstvo.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

21 Ten, kto je múd­reho srd­ca, volá sa roz­um­ný, a slad­kosť rtov pri­dáva na­učenia.

Evanjelický

21 Múd­ry srd­com býva označovaný za roz­um­ného, a vľúd­na reč zvyšuje pre­svedčivosť.

Ekumenický

21 Múd­reho srd­com budú volať roz­um­ný, prívetivá reč rozširuje po­znat­ky.

Bible21

21 Kdo má moud­ré srd­ce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti do­dají.