RoháčekPríslovia16,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:16

Nadobud­núť múd­ros­ti, oj, o koľko je to lepšie ako zlato! A nadobud­núť roz­um­nos­ti je výbor­nejšie nad strieb­ro.


Verš v kontexte

15 Vo svet­le tvári kráľovej je život, a jeho lás­kavosť je ako ob­lak jar­ného dažďa.
16 Nadobud­núť múd­ros­ti, oj, o koľko je to lepšie ako zlato! A nadobud­núť roz­um­nos­ti je výbor­nejšie nad strieb­ro.
17 Hrad­skou ces­tou úp­rim­ných je odstúpiť od zlého; ten, kto os­tríha svoju dušu, strežie svoju ces­tu.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 Nadobud­núť múd­ros­ti, oj, o koľko je to lepšie ako zlato! A nadobud­núť roz­um­nos­ti je výbor­nejšie nad strieb­ro.

Evanjelický

16 Nadobud­núť múd­rosť je lepšie ako rýdze zlato, za­dovážiť si roz­um­nosť je vzác­nejšie ako strieb­ro.

Ekumenický

16 O čo lepšie je zís­kať múd­rosť ako rýdze zlato a nadobud­núť roz­um­nosť na­mies­to strieb­ra!

Bible21

16 Zís­kat moud­rost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčis­tší je zís­kat ro­zum­nost.